Algemeen huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement van NSB-FNC

NATIONALE STRIJDERSBOND VAN BELGIE

Koninklijke Vereniging - VZW

Kogelstraat 27 - 1000 Brussel

ALGEMEEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE N.S.B.

ARTIKEL 1

De Nationale Strijdersbond van België (Koninklijke Vereniging) omvat een bepaald aantal leden die in één van de afdelingen naar hun keus zijn ingeschreven. De afdelingen vormen onder elkaar de gewestelijke groeperingen, welke, in principe, met een bestuurlijk arrondissement overeenstemmen zonder dit nochtans als een volstrekte regel geldt. De gewestelijke groeperingen van eenzelfde provincie vormen een provinciaal comité.

ARTIKEL 2

a) De afdelingen mogen als aangesloten lid alleen degenen aanwerven, die in artikel 3 van de bondsstatuten zijn vernoemd; vreemde burgers die eveneens deze hoedanigheid bezitten, kunnen nochtans ook als lid aangesloten worden.

- De N.S.B.-afdelingen, opgericht in een vreemd land, mogen eveneens burgers, oud-strijders van dit land, aanvaarden als aangesloten leden, indien zij houder zijn van een titel, vervat in artikel 3 van de federale statuten.

- Al de Belgische en vreemde aangesloten leden bij de afdeling, moeten de kaart N.S.B. ontvangen, na betaling van hun bijdrage. Zij moeten met volledig adres vermeld zijn op de lijsten die jaarlijks moeten overgemaakt worden in het begin van de maand december aan het nationaal secretariaat te Brussel.

- Alleen de aangesloten leden, dragers van de kaart N.S.B. worden uitgenodigd op de algemene vergaderingen.

b) Het staat de afdelingen vrij de bijdragen vast te stellen, waarin ook het bedrag der bijdrage is vervat welke ze, in overeenstemming met de bondsstatuten, voor ieder lid aan de Bond zijn verschuldigd.

c) De lidkaart van de N.S.B. zal, op verzoek der afdelingen en volgens de voorwaarden die elk jaar ter gelegener tijd zullen voorgeschreven worden, door de Raad van  Bestuur afgeleverd worden.

d) De afdelingen stellen een reglement van inwendige orde op dat onder andere de verkiezingen van hun bestuur, de data van hun vergaderingen en het bedrag van hun lokale bijdrage bepaalt; dit reglement moet in overeenstemming met de tekst van de bondsstatuten opgesteld worden.

e) De Raad van Bestuur heeft, te allen tijde, het recht de rekenboeken en rekenplichtige stukken der lokale afdelingen en groeperingen te onderzoeken. 

f) Bij ontbinding of uittreding van een afdeling dient het bestuur van de afdeling een bijzondere algemene vergadering bijeen te roepen. Het enige punt van de dagorde van deze vergadering, moet duidelijk de uittreding en/of de ontbinding van de afdeling van de N.S.B. vermelden.

Tijdens deze vergadering, is de aanwezigheid vereist( verplicht) van de Provinciale voorzitter en van een nationale bestuurder of plaatsvervangend bestuurder.

Het voorstel moet goedgekeurd worden door de meerderheid van 2/3 van de aanwezige leden van de afdeling,of door schriftelijke volmacht, aangezien men maar één lid mag vertegenwoordigen.

Tijdens deze vergadering moet de boekhouding geverifieerd worden door twee commissarissen onder toezicht van de provinciale voorzitter en van een nationale bestuurder of plaatsvervangende bestuurder.

Het kapitaal van de afdeling en de vlag, samen met de overeengekomen modaliteiten tussen de afdelingen die een fusie aangaan dienen ter beschikking te blijven voor de nieuwe op te richten afdeling.

Wanneer de ontbinding of de uittreding definitief is, zal het vaandel van de afdeling overgedragen worden aan NSB Nationaal te Brussel, waar het zal bewaard worden.

De boekhoudkundige documenten, de verslagen van vergaderingen en het archief, het vermogen  (kas – banksaldo, enz… ) en het vaandel van de NSB afdeling blijven eigendom van  N.S.B./F.N.C.  Nationaal – Kogelstraat 27 – 1000  Brussel.

Uittredende of uitgesloten leden hebben geen deel in het vermogen van de afdeling, en kunnen daarom ook nooit teruggave of vergoeding voor gestorte bijdrage en gedane inbreng vorderen.

ARTIKEL 3

a) De Raad van Bestuur zal aan de provinciale groeperingen een restorno uitkeren welke hij ieder jaar moet bepalen in functie van de aan de bondskas gestorte afdelingsbijdragen.

b) De effectieve en plaatsvervangende bestuurders maken van rechtswege deel uit van het provinciaal comité van de provincie.

ARTIKEL 4

De lokale afdelingen, de gewestelijke groeperingen en de provinciale groeperingen leggen zelf het aantal en de data van hun vergaderingen vast, en dit, ten minste éénmaal per jaar. De Raad van Bestuur zal, ieder jaar een algemene vergadering van de afgevaardigden oproepen, voor de voordracht van kandidaten nationale en plaatsvervangende bestuurders en leden van het college van commissarissen, alsook voor het onderzoek van de verslagen over de bondsbedrijvigheid, van de rekeningen en balans van de N.S.B., van het ontwerp der begroting voor het volgende jaar en, in het algemeen, voor welk uit te drukken oordeel ook over deze bedrijvigheid en over het actieprogramma.

ARTIKEL 5

De algemene vergadering omvat al de werkende leden van de N.S.B.

De algemene vergadering is bevoegd om de machten uit te oefenen, hen voorbehouden door artikel 21 van de statuten.

De beslissingen genomen op de algemene vergadering zijn bindend voor al de leden.

De algemene vergadering heeft plaats ieder jaar in de loop van de maand maart en op de plaats en datum aangeduid door de Raad van Bestuur, op het initiatief van de Nationale Voorzitter, bij middel van opneming in de bondspers en dit tenminste 3 weken van te voren. De algemene vergadering mag bij uitzondering zo dikwijls samengeroepen worden als het belang van de Bond het vereist. Dit moet gebeuren binnen de 5 weken die volgen op de aanvraag per aangetekend schrijven gericht aan de Raad van Bestuur van de N.S.B. / FN.C. door 1/5 van de afdelingen waaruit de Bond bestaat.

De oproepen tot de algemene vergadering vermelden de dagorde. Deze van de maand maart dient verplichtend in zijn dagorde te vermelden :

 • de bespreking over de verslagen van de nationale secretaris en van het college van commissarissen,
 • de beraadslaging en de aanneming van de balans en de begroting,
 • de ontlasting aan de bestuurders en commissarissen,
 • de opmaking van de kandidaturen van de werkende en plaatsvervangende leden.

Ieder voorstel aangeboden door de provinciale algemene vergadering moet op de dagorde vermeld staan.

De algemene vergadering is voorgezeten door de Nationale Voorzitter, of bij zijn afwezigheid door de Nationale Ondervoorzitter, of bij hun afwezigheid door de oudste in dienst zijnde bestuurder.

De Nationale Secretaris is de secretaris van de algemene vergadering. Ieder werkend lid heeft recht de algemene vergadering bij te wonen.

De stemmingen gebeuren bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Echter zullen de beslissingen, betreffende veranderingen aan de statuten of aan het huishoudelijk reglement, of de ontbinding van de Federatie niet kunnen opgenomen worden door de algemene vergadering van de werkende leden, dan met een meerderheid van de 2/3 van de tegenwoordige leden. 

De Raad van Bestuur zal namelijk als opdracht hebben, de door de algemene vergadering genomen beslissingen te doen eerbiedigen.

ARTIKEL 6

a) De provinciale vergadering van de afdelingsafgevaardigden draagt de kandidaten voor tot het ambt van nationaal en plaatsvervangend bestuurder en van lid van het college der commissarissen, die door de algemene vergadering moeten benoemd worden.

b) De bestuurders worden als volgt voorgedragen : één kandidaat zal aangeduid worden door de afdelingen welke tegenover de maatschappelijke zetel met hun bijdragen in regel zijn en die tot ieder van de hierna Franstalige provincies behoren : Waals-Brabant, Henegouwen, Namen, Luik en Luxemburg.

Eén kandidaat zal eveneens aangeduid worden door de afdelingen welke met hun bijdragen in regel zijn en die tot ieder van de hierna volgende Nederlandstalige provincies behoren : 

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen.

c) Wanneer de Raad van Bestuur een van zijn leden verkiest als nationaal voorzitter, dan wordt hij toegevoegd bestuurder en vertegenwoordigt hij zijn provincie niet meer. Zijn plaatsvervanger wordt automatisch nationaal bestuurder tot aan de eerstvolgende algemene provinciale vergadering van zijn provincie. Wanneer de Raad van Bestuur beslist een andere voorzitter te kiezen, dan wordt de aftredende voorzitter terug  nationaal bestuurder, en diegene die hem verving wordt terug plaatsvervangend bestuurder; beiden tot aan de eerstvolgende algemene provinciale vergadering van hun provincie.

d ) De door de algemene vergadering gekozen mandatarissen zijn de vertegenwoordigers van gans de N.S.B.

De provinciale vergaderingen, zowel als de algemene vergadering, zullen in dezelfde voorwaarden plaatsvervangende bestuurders voordragen.

De Raad van Bestuur verkiest ieder jaar tussen zijn leden een voorzitter en één ondervoorzitter van de andere taalrol.

De Nationale Voorzitter moet verkozen worden onder de effectieve en plaatsvervangende Bestuurders.

De leden van de Raad van Bestuur zijn benoemd voor een periode van 4 jaar.

Zij worden om de 2 jaar voor de helft hernieuwd.

Indien ten gevolge van overlijden, ontslag of enige andere reden, een ambt van bestuurder vacant is, voleindigt de plaatsvervanger het mandaat van degene die hij vervangt.

Wanneer een plaatsvervanger geroepen wordt om het mandaat van een bestuurder te vervolledigen, dat vrij gekomen is door overlijden of ontslag, en dit weigert of zich in de onmogelijkheid bevindt de bestuurder op te volgen, dan mag hij niet meer voortgaan de functie van plaatsvervanger waar te nemen, want hij vervangt niemand meer.

e) Wanneer een bestuurder meer dan 6 maanden afwezig is voor een vergadering  van de Raad van Bestuur, zal de uitnodiging rechtstreeks door het nationaal secretariaat gezonden worden aan de plaatsvervangende bestuurder. Om de nodige maatregelen te kunnen treffen, zal de bestuurder ten gepaste tijde en schriftelijk het secretariaat verwittigen van de datum waarop hij zijn normale

bezigheden herneemt. 

f ) Een plaatsvervangende bestuurder, die tezelfdertijd, provinciaal voorzitter, secretaris of schatbewaarder is, zal slechts opgeroepen worden, om een bestuurder te vervangen, nadat hij officieel zijn ontslag als provinciaal voorzitter, secretaris of schatbewaarder zal aangeboden hebben. Het nationaal secretariaat zal een lijst opstellen van de verkiezing van de bestuurders en de plaatsvervangers, met volledig adres en telefoonnummer. 

Deze lijst zal gevoegd worden bij het verslag van de Raad van Bestuur van april.

ARTIKEL 7

De rekeningen en balans der vereniging zijn onderworpen aan het onderzoek van de 5 commissarissen voor hun goedkeuring door de algemene vergadering.

Zij worden voor vijf jaar door de algemene vergadering verkozen. Er zal steeds één commissaris van Brabant zijn. De lottrekking heeft Vlaams Brabant aangeduid voor 5 jaar vanaf 1986. In 1991 zal het de beurt zijn aan Waals Brabant.

Eén commissaris zal elk jaar uittredend zijn. De vervanger, van hetzelfde taalstelsel als de uittredende, zal door de provinciale vergadering van de provincie, die het eerst op de beurtrol 

staat, voorgedragen worden. Na afloop van hun mandaat zijn er niet onmiddellijk herkiesbaar. In geval van ontslag of overlijden van een commissaris in de loop van zijn mandaat, zal hij vervangen worden door een kandidaat voorgesteld door de provincie waartoe hij behoorde. De benoeming van deze kandidaat voor het voleindigen van dit mandaat wordt door de algemene vergadering gedaan. 

Onder de provincies zal door de Raad van Bestuur een beurtrol worden ingevoerd.

De commissarissen hebben een onbeperkt recht van toezicht over het geldelijk beheer van de vereniging. Ze mogen, zonder ze te verplaatsen, kennis nemen van de boeken en al de rekenkundige schriften van de vereniging. Op hun aanvraag zal hun om de zes maanden een staat van het activum en het passivum der vereniging overhandigd worden. Ze zullen aan de algemene vergadering van de bond de uitslag van hun opdracht kenbaar maken en haar voorstellen de balans aan te nemen of te verwerpen; ze zullen de manier aanduiden volgens dewelke ze de verrichtingen hebben nagezien. Hun verantwoordelijkheid, voor wat hun plicht van toezicht en nazicht betreft is bepaald volgens dezelfde bepalingen als de verantwoordelijkheid der bestuurders.

ARTIKEL 8

De raad van provinciale voorzitters : 

samenstelling :

 • de Nationale Voorzitter
 • de Nationale Ondervoorzitter
 • de 10 Provinciale Voorzitters
 • de 4 Bestuurders belast met het dagelijkse bestuur
 • de Nationale Secretaris.

De raad vergadert op uitnodiging van de Nationale Voorzitter, minstens tweemaal per jaar, waarvan éénmaal met de Raad van Bestuur, als raadgevend lichaam.

ARTIKEL 9

De plaatsvervangende bestuurders vergaderen minstens éénmaal per jaar met de Raad van Bestuur, alleen maar als raadgevend.

ARTIKEL 10

Het bestuur van de vereniging wordt door het Comité van dagelijks bestuur uitgeoefend.

De leden van dit dagelijks bestuur worden in de schoot van en door de Raad van Bestuur benoemd. Hij komt minstens 10 maal per jaar bijeen, en telkens het beheer het vereist.

Hij bestaat uit :

 • de Nationale Voorzitter,
 • en/of de Ondervoorzitter,
 • en vier Bestuurders belast met het bestuur met de Nationale Voorzitter,

wier mandaten ieder jaar hernieuwd worden. 

De Raad van Bestuur kan ze te allen tijde uit hun ambt ontslaan.

De Nationale Secretaris woont raadgevend de zittingen van het Comité bij Hij maakt de verslagen van de zittingen op.

De bevoegdheden van het comité van dagelijks bestuur zijn door de Raad van Bestuur bepaald. Het Comité van dagelijks bestuur is geroepen om zich over dringende algemene of lopende zaken uit te spreken. Zijn beslissingen moeten zo spoedig mogelijk door de Raad van Bestuur worden bekrachtigd.

ARTIKEL 11

Het lopend dagelijks beheer van de vereniging wordt toevertrouwd aan de Nationale Voorzitter en de Nationale Secretaris.

Het dagelijks bestuur wordt toevertrouwd aan een comité samengesteld uit de Nationale Voorzitter en/of de Nationale Ondervoorzitter, en twee bestuurders van elke taalrol, die door de Raad van Bestuur benoemd worden en onder toezicht staat van deze raad, die zijn bevoegdheid bepaalt. Alles wat de handelingen van dagelijks bestuur betreft wordt voorzien in artikel 17, alinea 2 en 3 van de statuten.

ARTIKEL 12

Op 30 september van elk jaar wordt door de zorgen van de Raad van Bestuur een inventaris van het activum en het passivum der vereniging opgemaakt. Tezelfdertijd worden de maatschappelijke rekeningen afgesloten en de Raad van Bestuur maakt de balans op. Onmiddellijk daarna worden de balans en de maatschappelijke schriften ter beschikking gesteld van de commissarissen, deze zullen een verslag opmaken dat met de balans aan de plaatselijke afdeling zal overgemaakt worden samen met de oproep, en dit tenminste 14 dagen voor de algemene provinciale vergaderingen.

ARTIKEL 13

Een huishoudelijk reglement zal de algemene voorwaarden van de werking van de Raad van Bestuur bepalen. Speciale commissies kunnen door zijn zorgen ingesteld worden voor de studie van verschillende problemen die aan hem zullen onderworpen worden.

ARTIKEL 14

De Bond publiceert twee persorganen : HET STRIJDERSBLAD en LE JOURNAL DES COMBATTANTS.

De Raad van Bestuur bepaalt de periodiciteit der uitgave van deze publicaties, benoemt hun directeurs en is bevoegd voor het nemen van alle schikkingen, in verband met hun vorm, hun diffusie, hun toevertrouwde publiciteit, hun algemene gedragslijn, hun normaal toegewezen doeleinden, alsook voor het treffen van alle maatregelen die tot doel hebben algemeen belang op persvlak ten volle te dienen.

ARTIKEL 15

Elk geval, dat niet is voorzien in dit huishoudelijk reglement, moet door de Raad van Bestuur soeverein in overeenstemming met de statuten geregeld worden.

Goedgekeurd door de algemene vergadering van 29 maart 2012.

Voor de Raad van Bestuur NSB,

De Nationale Secretaris, De Nationale Voorzitter,

Chantale DE TURCK Paul HUYGENS

Huidig reglement annuleert en vervangt het reglement goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 31 mei 2006.

Wijzigingen :

17.4.2008

22.4.2010 : artikels 6 – c), 8, 10 & 11.

21.10.2010 : artikel 5 en 12 

31.3.2011 : artikels 2 & 3

29.3.2012 : artikel 6 – d)

©2017 Nationale Strijdersbond van België. All Rights Reserved. Webdesign by Dmd-Webdesign