NSB-FNC
NATIONALE STRIJDERSBOND VAN BELGIE V.Z.W.
N.S.B. – F.N.C. - Koninklijke Vereniging
Kogelstraat 27 - 1000 Brussel

Ondernemingsnummer: 0409353163

STATUTEN

TITEL I - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

Artikel 1
De Nationale Strijdersbond van België vzw, afgekort N.S.B. vzw ( Fédération Nationale des Combattants de Belgique, asbl – F.N.C. asbl ) gesticht in mei 1919 en als V.Z.W. de 03 september 1921, krachtens de wet van 27 juni 1921, heeft zijn statuten aangepast volgens de wet van 02 mei 2002, onder het ondernemingsnummer 0409353163, en hierna vernoemd : de vereniging. De N.S.B. werd op 28 oktober 1969, bij brief van het Koninklijk Paleis, erkend als “Koninklijke Vereniging”.

Artikel 2
De zetel van de vereniging is gevestigd te 1000 – Brussel, Kogelstraat, 27, en ressorteert onder het gerechtelijke arrondissement Brussel. Hij kan verplaatst worden bij beslissing van de Raad van Bestuur, genomen bij gewone meerderheid.

Artikel 3
De vereniging heeft als doel:

1. Buiten alle politieke, taal en godsdienstige strekking, om in een ″ vereniging zonder
winstoogmerk″ te verenigen :

 • de strijders en de gelijkgestelden van de oorlogen 1914-1918, 1940-1945 van de land, de zee en de luchtmacht en van de oorlog in Korea.
 • de leden van de officieel erkende verzetsgroeperingen.
 • allen die de vaderlandse plicht volbrachten en er schade door leden.
 • de inlichting- en actieagenten.
 • gemilitariseerde burgers.

en daarnaast ook :

 • diegenen die buitenlandse militaire of gelijkgestelde zendingen volbrachten en daardoor van de Belgische wettelijke schikkingen genieten.
 • de toegetreden leden voorgesteld door de afdelingen en die een lidkaart ontvingen, zoals de  sympathisanten.

2. De organisatie of het medewerken aan vaderlandslievende herdenkingen, op nationaal - provinciaal en lokaal vlak, om de nagedachtenis in ere te houden van de oorlogsslachtoffers en te herinneren aan hun bereidheid om te strijden voor hoge waarden (vrijheid, onafhankelijkheid, nationale eenheid, behoud of herstel van de vrede..).

3. Met alle wettige middelen de belangen van haar leden behartigen.

4. Het herstel na te streven van alle lichamelijke, stoffelijke en zedelijke schade die de N.S.B. / F.N.C. leden rechtstreeks ten gevolge van de oorlogen of militaire operaties hebben geleden.
5. In alle instellingen of werken die betrekking hebben op de oorlogsslachtoffers of hun  rechthebbenden, van de in paragraaf 1, aangehaalde oorlogen of buitenlandse zendingen, de  vertegenwoordiging van de N.S.B./F.N.C., voor haar leden, verzekeren.

6. De leefbaarheid van de N.S.B/F.N.C blijvend verzekeren door actieve werving van nieuwe leden en door toegetreden leden op alle bestuursniveaus in te schakelen.

Artikel 4

De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur, doch kan echter ten allen tijde ontbonden worden.

TITEL II - LEDEN

Artikel 5
Het aantal leden is onbeperkt, maar moet tenminste tien bedragen. De oprichters zijn de eerste werkende ( effectieve ) leden. De vereniging kan werkende en toegetreden leden tellen. De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de algemene vergadering, komt uitsluitend toe aan de werkende leden. Werkende leden zijn deze die de huidige statuten ondertekenen en wier naam is vermeld in het ledenregister dat op de zetel van de vereniging wordt bijgehouden en waarvan een kopij wordt neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel, ingevolge de wet. Bij wijziging, moet een kopie van het bijgewerkte ledenregister worden neergelegd binnen één maand te rekenen vanaf de verjaardag van de neerlegging van de statuten.De toegetreden leden zijn al de personen, die deel uitmaken van de verscheidene organen, die de N.S.B./ F.N.C. vormen, hetzij de lokale afdelingen, de gewestelijke en provinciale comités. De toegetreden leden besturen deze organen buiten de vereniging om. De rechten en verplichtingen van de toegetreden leden worden ingeschreven in een huishoudelijk reglement, dat moet goedgekeurd worden door de algemene vergadering van de vereniging. Het huishoudelijk reglement van de vereniging zal de werking van de lokale afdelingen bepalen, de gewestelijke en provinciale comités bepalen alsook de voorwaarden waaraan zij moeten voldoen om zich tot hun toetreding tot de vereniging te mogen beroepen. Of zij nu als afzonderlijke rechtspersonen of als feitelijke groeperingen bestaan, mogen de lokale afdelingen, de gewestelijke en provinciale comités niet verward worden met de vereniging zelf, die in geen enkel geval voor deze aansprakelijk kan worden gesteld.

De toegetreden leden kunnen toegang hebben tot het bestuur en het voorzitterschap van voornoemde organen.

Artikel 6 

Als “lid” kan tot de vereniging toetreden, ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon die door de Raad van bestuur als dusdanig wordt aanvaard. Het verzoek om toelating van een kandidaat lid moet schriftelijk worden ingediend bij de voorzitter van de Raad van bestuur. Met de term” lid ” wordt in deze statuten verwezen naar de werkende en de toegetreden leden.

Artikel 7
Elk lid kan te allen tijde uit de vereniging treden. Het ontslag van een werkend lid moet ter kennis gebracht worden van de Raad van bestuur.

Artikel 8
Het lidgeld van de leden bedraagt maximaal 20,00 €..

Artikel 9
Uittredende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging, en kunnen derhalve ook nooit teruggave of vergoeding voor gestorte bijdrage of gedane inbreng vorderen.

TITEL III - DE RAAD VAN BESTUUR
Artikel 10
De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur van tenminste tien leden die werkend lid zijn van de vereniging. Indien de algemene vergadering slechts elf leden telt, bestaat de raad van bestuur uit slechts tien personen. In ieder geval moet het aantal bestuurders steeds lager zijn dan het aantal leden van de vereniging.

Artikel 11: Duur van het mandaat van de bestuurders
De bestuurders worden benoemd voor en periode van 4 (vier) jaar. Zij zijn opnieuw bij helft herkiesbaar, op voorstel van hun algemene provinciale vergadering. Tussentijds benoemde bestuurders zijn slechts verkozen voor de rest van de duur van het mandaat van hun voorganger.

Artikel 12: Wijze van benoeming en bezoldiging van de bestuurders en de plaatsvervangende
Bestuurders
De bestuurders en de plaatsvervangende bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering met een gewone meerderheid, ongeacht het aantal aanwezige leden. De bestuurders en de plaatsvervangende bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit. De akten betreffende de benoeming van de bestuurders en de plaatsvervangende bestuurders moeten neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging ( bij uittreksel ) bekendgemaakt worden in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Artikel 13: Beëindiging van het ambt en afzetting van de bestuurders en de plaatsvervangende
bestuurders
Het mandaat van de bestuurders en de plaatsvervangende bestuurders eindigt door afzetting door de algemene vergadering, door vrijwillig ontslag, door het verstrijken van het mandaat, door overlijden of ingeval van wettelijke onbekwaamheid of verlies van de burgerlijke rechten.

De afzetting door de algemene vergadering wordt beslist bij gewone meerderheid van het aantal aanwezige leden. Zij moet gemotiveerd en uitdrukkelijk vermeld worden op de agenda van de algemene vergadering.

Een bestuurder die vrijwillig ontslag neemt, moet dit schriftelijk bekend maken aan de Raad van bestuur. Dit ontslag gaat onmiddellijk in tenzij door dit ontslag het minimum aantal bestuurders onder het statutaire minimum is gedaald. In dit geval, moet de Raad van bestuur binnen de twee maanden de algemene vergadering bijeenroepen, welke in de vervanging van de betrokken bestuurder dient te voorzien en hem daarvan ook schriftelijk in kennis zal stellen.

De akten betreffende de benoeming en de beëindiging van het ambt moeten neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging 

( bij uittreksel ) bekendgemaakt worden in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

De ontslagnemende plaatsvervangende bestuurder moet dit schriftelijk mededelen aan de Raad van bestuur. Hij kan maar vervangen worden tijdens de installatie zitting van de Raad van Bestuur, en op voorstel van de statutaire provinciale vergadering.

Artikel 14: Bevoegdheden van de Bestuurders
De Raad van bestuur heeft een algemene bevoegdheid betreffende het bestuur en de vertegenwoordiging van de vereniging. Bovendien beschikt de Raad van bestuur over een restbevoegdheid. Hij is bevoegd voor alle aangelegenheden die de wet niet uitdrukkelijk aan de algemene vergadering verleent. Zijn beslissingen worden collegiaal genomen.

Geschillen in de schoot van een afdelingsbestuur, moeten voorgelegd worden aan de Raad van Bestuur. Een door hem aangeduide provinciale of gewestelijke afgevaardigde zal optreden als bemiddelaar.

Geschillen, in de schoot van een afdelingsbestuur, die de lokale werking volledig bevriezen, kunnen ontkracht worden door een tijdelijke voogdij. De Raad van Bestuur kan na een mislukte verzoeningspoging, een afgevaardigde uit het provinciale of gewestelijke comité mandateren om de lokale werking te leiden. Deze afgevaardigde moet in kennis gesteld worden van alle administratieve en boekhoudkundige gegevens zodat hij zijn opdracht kan vervullen.

De Raad van bestuur kan slechts geldig beslissen indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of zijn vervanger doorslaggevend.

Artikel 15
De Raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders.
De vergaderingen van de Raad van bestuur worden voorgezeten door de voorzitter. Indien deze afwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door de ondervoorzitter of de oudste van de aanwezige bestuurders.

Artikel 16
Van iedere vergadering worden er notulen gemaakt. Deze worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris, en worden ingeschreven in een daartoe bestemd register. In geval van afwezigheid van de voorzitter, door een bestuurder en de secretaris. De uittreksels die moeten worden overgelegd en al de andere akten worden geldig ondertekend door de voorzitter of een bestuurder en de secretaris.

Dagelijks bestuur van de vereniging.

Artikel 17
De Raad van bestuur vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die hij nuttig oordeelt.
Hij benoemt de voorzitter om het dagelijks bestuur te verzekeren en de lopende zaken te regelen, de dagelijkse briefwisseling te verzorgen en geldig te tekenen namens de Raad van bestuur. Hij wordt in zijn taak bijgestaan door de secretaris.

Alles wat de handelingen betreft, die de verantwoordelijkheid van de Raad van bestuur binden, zoals alle administratieve, burgerlijke, juridische of financiële geschillen met derden, behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de Raad van bestuur.

Deze zal twee bestuurders van iedere taalrol benoemen, die samen met de voorzitter zullen belast worden om deze geschillen te regelen. In dit geval, zullen de beslissingen collegiaal worden genomen. Zij zullen bijgestaan worden door de secretaris.

Artikel 18
Bestuurders die namens de vereniging optreden, moeten ten aanzien van derden niet doen blijken van enig besluit of van enige machtiging.

Artikel 19
Het beëindigen van het ambt van een lid van het comité van het dagelijks bestuur kan geschieden :
a) door het vrijwillige ontslag van één van zijn leden. Deze beslissing moet schriftelijk ter
kennis gebracht worden van de Raad van bestuur.
b) door afzetting van de aangestelde bestuurder door de Raad van bestuur geldig beslissend bij gewone meerderheid van de aanwezige bestuurders. Deze beslissing moet binnen een termijn van zeven werkdagen, bij aangetekend schrijven, ter kennis gebracht worden van de betrokkene.

De akten betreffende de benoeming, de beëindiging van het ambt of de afzetting van een lid van de personen van het dagelijkse bestuur, moeten neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel, en binnen de dertig dagen na de neerlegging( bij uittreksel ) bekend gemaakt worden in de bijlagen van het Belgische Staatsblad.


TITEL IV - DE ALGEMENE VERGADERING


Artikel 20
De algemene vergadering is samengesteld uit alle werkende leden. Ze wordt opgeroepen door de voorzitter van de Raad van bestuur en wordt door hem voorgezeten, of door de ondervoorzitter of de oudste van de aanwezige bestuurders.
Elk lid beschikt slechts over één stem op de algemene vergadering.

Artikel 21
De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor:

 • 1. de wijziging van de statuten,
 • 2. de benoeming en de afzetting van de bestuurders en de plaatsvervangende bestuurders
 • 3. de benoeming en de afzetting van de commissarissen en de bepaling van hun 

bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend,

 • 4. de erkenning van de provinciale voorzitters als effectieve leden,
 • 5. de kwijting aan de bestuurders, de plaatsvervangende bestuurders en de commissarissen,
 • 6. de goedkeuring van de begroting en van de rekening,
 • 7. de ontbinding van de vereniging,
 • 8. de uitsluiting van een lid,
 • 9. de omzetting van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk,
 • 10. alle gevallen waarin de statuten dat vereisen.

Artikel 22
De algemene vergadering moet tenminste één maal per jaar worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de rekening van het afgelopen jaar en van de begroting van het volgende boekjaar en dat binnen de zes maanden na afsluiting van het boekjaar.

Artikel 23 

Om geldig te zijn moeten de bijeenroepingen voor de algemene vergadering ondertekend zijn door de voorzitter of twee bestuurders en de secretaris.

Al de werkende leden dienen opgeroepen te worden bij eenvoudige brief ten minste acht werkdagen voor de algemene vergadering.

De Raad van bestuur is daarenboven gehouden de algemene vergadering bijeen te roepen wanneer tenminste één vijfde (1/5) van de werkende leden het vraagt aan de Raad van bestuur per aangetekende brief, waarin de te behandelen punten op de agenda dienen vermeld te worden. In dat geval, zal de Raad van bestuur de algemene vergadering bijeenroepen binnen de vijftien werkdagen, met aanduiding van de gevraagde agendapunten.

Artikel 24
De oproepingsbrief vermeldt plaats, datum en uur van de algemene vergadering en bevat de agenda vastgelegd door de Raad van bestuur.
Elk onderwerp schriftelijk voorgesteld door één twintigste (1/20) van de werkende leden moet insgelijks op de agenda worden gebracht en moet minstens acht werkdagen voor de algemene vergadering worden overhandigd aan de voorzitter van de Raad van bestuur. De punten die niet in de agenda werden opgenomen zullen in geen geval worden besproken.

Artikel 25
In gewone gevallen worden de besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige leden. Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter of van de persoon die de vergadering voorzit.

Wanneer het een persoon betreft, moet de stemming geheim zijn.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 26
Tot wijziging van de statuten kan slechts worden beslist indien die wijziging gedetailleerd op de agenda is vermeld en indien ten minste 2/3 van de werkende leden aanwezig zijn. Wordt dit quorum niet bereikt, dan moet een tweede vergadering worden bijeengeroepen, zoals door deze statuten is bepaald.

Deze vergadering zal een geldig besluit kunnen nemen, ongeacht het aantal der aanwezige leden. Echter moet deze tweede vergadering worden gehouden ten minste vijftien dagen na de eerste vergadering. Voor elke statutenwijziging is bovendien een meerderheid van tweederden (2/3) der aanwezige stemmen vereist. Tot wijziging van het doel van de vereniging kan slechts met een meerderheid van viervijfden (4/5) van de stemmen van de aanwezige leden worden beslist.

Na iedere statutenwijziging zullen de wijzigingen en de volledige gecoördineerde statuten worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel en bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgische Staatsblad binnen de dertig dagen na de neerlegging.

Artikel 27
Bij vrijwillige ontbinding van de vereniging worden dezelfde regels als deze beschreven in artikel acht van de wet vereist.

Artikel 28 

Een meerderheid van tweederden (2/3) der stemmen van de aanwezige leden is vereist voor het uitsluiten van een lid. In dit geval, moet dit punt eveneens op de agenda voorkomen en moet het lid worden uitgenodigd om in zijn verdediging te kunnen voorzien. De beslissing moet gemotiveerd zijn.

Artikel 29
Van iedere vergadering worden notulen gemaakt. Die worden ondertekend door de voorzitter of door een bestuurder en door de secretaris en worden opgenomen in een bijzonder register. Dit register kan op de zetel van de vereniging door de werkende leden en door de belanghebbende derden worden ingezien. Uittreksels worden geldig ondertekend door de voorzitter of een bestuurder en door de secretaris.

TITEL V - REKENINGEN EN BEGROTINGEN

Artikel 30
Het boekjaar van de vereniging vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december.

De raad van bestuur sluit de rekeningen over het voorbije boekjaar af en bereidt de begroting van het komende boekjaar voor. Beide worden ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering.

Uitsluitende de effectieve leden zullen de balans en de jaarrekening ontvangen, ten vertrouwelijke titel. De nationale bestuurder zal bovenvermelde documenten overhandigen aan de plaatsvervangende bestuurder en aan de provinciale voorzitter.  Dit voor de algemene statutaire vergadering NSB/FNC.

Artikel 31
Behoudens gevallen van gerechtelijke ontbinding en ontbinding van rechtswege kan slechts de algemene vergadering tot ontbinding besluiten indien tweederden (2/3) van de werkende leden op de algemene vergadering aanwezig zijn en er bovendien een viervijfden (4/5) meerderheid akkoord is om de vereniging vrijwillig te ontbinden. Het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vereniging moet uitdrukkelijk als enig punt op de agenda van de algemene vergadering vermeld worden.

Zijn geen tweederden (2/3) van de werkende leden op deze algemene vergadering aanwezig, dan moet een tweede algemene vergadering worden bijeengeroepen, overeenkomstig artikel 8, vierde alinea van de wet, en die geldig beraadslaagt ongeacht het aantal aanwezige leden maar mits een viervijfden (4/5) meerderheid akkoord is om de vereniging vrijwillig te ontbinden.

In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering één of meer vereffenaars onder de bestuurders. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid evenals de voorwaarden tot vereffening.

De activa zullen, na aanzuivering van de passiva, worden overgedragen bij voorkeur aan een instelling die zich met oorlogslachtoffers inlaat of een instelling die van uitgesproken sociale aard is.

Het besluit tot ontbinding, de benoeming en de beëindiging van het ambt van de vereffenaars, zullen neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel, en moeten bekendgemaakt worden in de bijlagen van het Belgische Staatsblad, binnen de dertig dagen na de neerlegging.

Artikel 32 

Voor alles wat in deze statuten niet is voorzien of geregeld, blijft de wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002, van toepassing.

Aldus opgemaakt in drie exemplaren en aangenomen. Twee exemplaren zijn bestemd voor de griffie van de rechtbank van koophandel en het derde exemplaar voor het register van de beraadslagingen van de algemene vergadering.


Goedgekeurd door de algemene vergadering van 26 maart 2015, geldig samengeroepen en beschikkend over 2/3 van de leden.


Namens de Raad van Bestuur NSB


Chantale De Turck                 Paul Huygens
Nationaal Secretaris               Nationaal Voorzitter

.