NSB-FNCNATIONALE STRIJDERSBOND VAN BELGIE
Koninklijke Vereniging - VZW
Kogelstraat 27 - 1000 Brussel
REGLEMENT VOOR HUISHOUDELIJKE ORDE VAN EEN
PROVINCIALE GROEPERING
====================================================
Artikel 1 :
De gewestelijke groeperingen of de afdelingen van een zelfde provincie, verkiezen in algemene vergadering van de afgevaardigden van de provinciale groeperingen of de afdelingen, een PROVINCIAAL BESTUUR belast met het samenbundelen van de krachten van de afdelingen en/of gewestelijke groeperingen van provincie, die, in alle opzichten, aan hun werkzaamheden de grootste doeltreffendheid verzekeren.


Artikel 2 :
De zetel van het provinciale bestuur mag gevestigd zijn in de hoofdstad van de provincie. Deze zetel mag zich echter ook op een andere plaats in de provincie bevinden, gekozen door de bestuursleden bij eenvoudige meerderheid van stemmen.


Artikel 3 :
Het provinciale bestuur moet enerzijds de schakel zijn tussen de gewestelijke groeperingen en de afdelingen van de provincie, en anderzijds, tussen de provincie en nationaal : de raad van bestuur, het comité voor dagelijks bestuur en het nationaal secretariaat NSB.

De leden van het provinciale bestuur hebben geen enkele macht om wijzigingen aan te brengen aan de wettige voorschriften van de V.Z.W.’s, noch aan de statuten en het reglement van huishoudelijke orde van de NSB. Het provinciale bestuur dient de statuten en het huishoudelijk reglement van de NSB na te leven.
Het provinciale bestuur is een inwendig orgaan en zal een matigende rol vervullen in geschillen die kunnen ontstaan in en tussen afdelingen, of in en tussen gewestelijke groeperingen, of afdelingen met gewestelijke groeperingen. Zijn taak bestaat uit inlichtingen in te winnen, tussen te komen, de gewestelijke groeperingen en de afdelingen aansporen tot het aanwerven van nieuwe leden of een onderzoek in te stellen indien de getalsterkte sterk vermindert.


Artikel 4 :
Het provinciale bestuur is samengesteld uit :
a) de nationale afgevaardigden :

 • de nationale bestuurder
 • de plaatsvervangende bestuurder
 • het lid van het college van rekencommissarissen die, van rechtswege, leden zijn van het provinciaal bestuur.

b) de gewest afgevaardigden of van de afdelingen : een bepaald aantal leden aangeduid door de algemene vergadering van de provincie.
Het verkiest in zijn schoot :

 • een voorzitter
 • één of twee ondervoorzitters
 • een secretaris – eventueel : een adjunct secretaris
 • een penningmeester – eventueel : een adjunct penningmeester
 • een bepaald aantal afgevaardigden van de G.G. of van de afdelingen
 • een vaandeldrager – eventueel : een adjunct vaandeldrager.

Het bestuur zal onder hen een officiële correspondent aanduiden met het nationaal secretariaat. Iedere wijziging in de schoot van het bestuur moet ONMIDDELLIJK aan het nationaal secretariaat medegedeeld worden.
Het provinciale bestuur kan eveneens gewezen bestuursleden of personaliteiten tot “erelid” benoemen. Deze hebben het recht de vergaderingen bij te wonen, maar zij hebben geen stemrecht.


Artikel 5 :
De leden van het provinciale bestuur zijn verkozen voor een periode van vier jaar. Ze zijn uittredend voor de helft om de twee jaar. Ze zijn herkiesbaar.
In geval van overlijden, ontslag, uitsluiting of andere redenen, duidt het bestuur een waarnemer aan die het mandaat beëindigt.
Drie afwezigheden zonder rechtvaardiging worden beschouwd als ontslag. De belanghebbende zal schriftelijk verwittigd worden en het ontslag zal geacteerd worden in het verslag.
De leden van het provinciale bestuur zijn stemgerechtigd.
Het provinciale bestuur kan, ten raadgevende titel, beroep doen op de medewerking van iedere persoon wiens bevoegdheden dienstig kunnen zijn.


Artikel 6 :
Het provinciale bestuur vergadert wanneer nodig, en voor de goede werking van de provincie. Het komt ook bijeen op verzoek van een derde van de bestuursleden.
De provinciale voorzitter roept het bestuur samen. Hij zit de vergaderingen voor en staat in voor het naleven en eerbiedigen van de orde en de beslissing van het bestuur.
De dagorde moet opgemaakt worden door de voorzitter.
De secretaris maakt het verslag op dat moet aangenomen worden door eenvoudige meerderheid van stemmen tijdens de volgende zitting. In geval van gelijkheid van stemmen, is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Van zodra het verslag goedgekeurd wordt, wordt het opgenomen in het daartoe voorzien register, en ondertekend door zowel de voorzitter als de secretaris.
Een vergadering is maar geldig indien de helft van de leden aanwezig is. Indien dit niet het geval is, dan zal een nieuwe vergadering belegd worden binnen de 14 dagen. Vanaf dan, zullen de beslissingen geldig zijn, ongeacht het aantal aanwezige leden.


Artikel 7 : Financieel beheer
Het financiële beheer loopt van 1 januari tot 31 december.
Het bestuur sluit de rekeningen af en maakt het budget op, ten laatste voor 28 februari van ieder werkjaar.
Het provinciaal bestuur functioneert door middel van :

 • een restorno: de restorno’s worden uitbetaald aan de provinciale besturen, die opdracht krijgen een billijke verdeling te doen naar de gewestelijke groeperingen toe of naar de afdelingen indien er geen gewestelijke groeperingen zijn.
 • ontvangen giften en nalatenschap door derden. In dit laatste geval, moet deze aangenomen worden door de raad van bestuur.

Artikel 8 :
Het provinciale bestuur heeft recht van toezicht op de werking van iedere gewestelijke groepering en afdeling. Het moet hen aansporen tot een gezond beleid en het aanwerven van leden. In geval van geschil, zal het de rol van bemiddelaar spelen. Voor deze taak kan het beschikken over alle administratieve en boekhoudkundige documenten. In geval van grote problemen, brengt het bestuur onmiddellijk de raad van bestuur op de hoogte.
Het provinciale bestuur kan de procedure opstarten voor de vrijwillige ontbinding van een afdeling.
De gewestvoorzitter kan in die zin, een gerechtvaardigd voorstel voorleggen aan de provinciale voorzitter.


Artikel 9 :
Het provinciale bestuur kan zicht laten vertegenwoordigen door één van zijn leden op alle plaatselijke, gewestelijke, provinciale en nationale NSB manifestaties. Het zal ook nauwe en vriendschappelijke betrekkingen onderhouden met de militaire en burgerlijke autoriteiten van de provincie; alsook contact onderhouden met de nationale en plaatsvervangende bestuurders en de plaatselijke besturen.
Ieder lid, gemandateerd door het provinciale bestuur, zal dit bestuur vertegenwoordigen, en zal niet ten persoonlijke titel handelen. Bij overtreding zullen disciplinaire maatregelen getroffen worden.


Artikel 10 :
De afgevaardigden bij het provinciale bestuur zullen verslag uitbrengen aan hun gewest of aan de afdeling over de bedrijvigheid van het provinciale bestuur.


Artikel 11 : Algemene vergadering
De provinciale voorzitter zal jaarlijks de afgevaardigden van de gewestelijke groeperingen en van al zijn afdelingen bijeenroepen voor de algemene vergadering voor bespreking :

 • van het beleid van zowel de afdelingen, als van de provincie
 • van de eisen, voor te stellen aan de algemene statutaire vergadering van de NSB.

Iedere gewestelijke groepering en iedere afdeling kunnen zich laten vertegenwoordigen door minstens 1 lid. Bij onmogelijkheid kan zij zich laten vertegenwoordigen bij volmacht, en de afdeling met naam aanduiden. Deze afdeling kan, op vertoon van de volmacht, stemmen in plaats van de verhinderde afdeling. Een afdeling mag meerdere schriftelijke volmachten meedragen.
De algemene vergadering van de provincie wordt jaarlijks verplicht gehouden vóór 15 februari. Zij keurt de rekeningen en het budget goed. Zij benoemt en zet de leden af van het provinciale bestuur.
Zij geeft ontlasting van zijn taak aan de penningmeester en de rekencommissaris. Zij duidt de provinciale afgevaardigden aan voor de functie van nationaal en plaatsvervangende bestuurder, en van nationaal rekencommissaris.
De eisen moeten ingediend worden voor 20 februari bij het nationaal secretariaat NSB. De afdelingen, de gewesten en de provincie kunnen echter het ganse jaar door voorstellen of eisen overmaken aan de raad van bestuur.
Alleen de algemene statutaire vergadering is bevoegd om het reglement voor huishoudelijke orde te wijzigen.


Artikel 12 :
Geen enkele wijziging kan aan huidig reglement aangebracht worden indien er geen meerderheid is van twee derden van de aanwezige leden of afgevaardigden tijdens een buitengewone algemene vergadering.


Artikel 13 :
Elk geval niet voorzien in huidig reglement zal verplichtend voorgelegd worden aan de Raad van Bestuur van de N.S.B., die een beslissing zal nemen. Deze beslissingen zullen genoteerd worden in het provinciaal verslag.

 

Goedgekeurd door de buitengewone algemene statutaire vergadering, in zitting van 21 oktober 2010. 


De Raad van Bestuur NSB.

Wijzigingen :
- Goedgekeurd door de Raad van Bestuur in zitting van 17 september 2009
- Buitengewone Alg. Stat. Vergad. : 231.10.2010 : artikel 11 – blz 4